วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 กรุงเทพฯ

           วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานวันดินโลก ปี 2561 ครั้งที่ 5/2561 เป็นการประชุมติดตามงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดงานมหกรรมวันดินโลก โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2

โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมวันดินโลกปี 2561 รายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อาทิ พิธีเปิดงาน การจัดนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน การจัดนิทรรศการหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักพระพุทธศาสนา โรงเรียน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ โดยการประชุมวันนี้ ทุกหน่วยงานได้มีการเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เช่น กรมปศุสัตว์ได้เสนอรูปแบบการจัดนิทรรศโดยจัดแสดงแปลงสาธิตพืชเลี้ยงสัตว์ รถโมบายขายอาหารสัตว์มาจัดจำหน่าย ในขณะที่กรมฝนหลวง จัดนิทรรศการ "เชื่อมฟ้ามาสู่ดิน" ตัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของการทำฝนหลวงตั้งแต่บนฟ้าสู่พื้นดิน เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดการนำเสนอรูปแบบงานดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานได้ทราบรายละเอียดและรูปแบบงาน รวมถึงความน่าสนใจของนิทรรศการและการได้มาชื่นชมพระอัจฉริยะภาพดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำความรู้ดังกล่าวกลับไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย

ในงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกและรับความรู้ เช่น การประกวดวาดภาพ เสวนานานาชาติ การปฏิบัติธรรม (นั่งสมาธิ) กิจกรรม Walk Rally สะสมเช็คพ้อย เพื่อแลกของที่ระลึก เป็นต้น

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป