โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ”


วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ” โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา รายละเอียดของการใช้งานระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งสามารถดำเนินการจัดการระบบการให้สิทธิแก่สมาชิกและโครงการที่จะนำเข้าในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นการติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝกในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 17-18 และ 24-26 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป