โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ”


วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

           วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ” โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป