ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ได้เข้าดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

           ๑.การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยใช้วัสดุปูนโดโลไมท์ พื้นที่ ๒๐๐ ไร่ เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
           ๒.การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยใช้ปอเทืองเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ
           ๓.ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.๒ เพื่อบำรุงการเจริญเติบโตของพืช พื้นที่ ๒๕๐ ไร่
           ๔.การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน จำนวน ๗๐,๐๐๐ กล้า
           ๕.การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน พื้นที่ ๕๐ ไร่
           ๖.การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่โครงการ

           โดยมี นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป