วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ได้นำเสนอภาพรวมขององค์การกรมพัฒนาที่ดิน (Organization Profile) นำเสนอผลการพัฒนาองค์การหมวดที่เสนอขอรับรางวัล(หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารนำไปสู่ภาคการปฏิบัติ) พร้อมนำคณะผู้ตรวจประเมินจาก สำนักงาน ก.พ.ร. เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน ที่นำมาจัดแสดงไว้ภายในห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2

สำหรับกรมพัฒนาที่ดินได้ผ่านการคัดเลือกผลงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี 2561 ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report )

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป