วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร

           วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องกรอบแนวคิดและแผนงานโครงการปรับปรุงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร โดยมีวาระสำคัญคือ ที่ประชุมได้นำเสนอแผนการดำเนินงานขุดลอกตะกอนและงานออกแบบภูมิสถาปัตย์ของบึงบอระเพ็ดใหม่ ในรูปแบบ Deep pool ที่จะเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ตลอดจนการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป