สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 บริการแจกจ่ายสารปรับปรุงดินโดโลไมท์ พัฒนาที่ดินบ้านศรีทอง นครสวรรค์


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบ้านศรีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

           วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายฐกร กลิ่นจำปา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.วิเชียร ปัญญามัง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส และนายสุเทพ เล็กวิไล นักวิชาการเกษตร บริการแจกจ่ายสารปรับปรุงดินโดโลไมท์ พร้อมแนะนำ วิธีการใช้และอธิบายผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้คำแนะนำการใส่ปูนโดโลไมท์ให้กับเกษตรกร

           รายงาน : จ.ส.อ.วิเชียร ปัญญามัง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : จ.ส.อ.วิเชียร ปัญญามัง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป