ติดตามงานสำรวจเพื่อออกแบบแปลนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตพัฒนาที่ดินที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

           วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงติดตามงานสำรวจเพื่อออกแบบแปลนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเตรียมการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณก่อสร้าง สระเก็บน้ำความจุ ๑๑๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ PE ความยาว ๒,๓๘๐ เมตร โดยมี นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นายวัชระ สิงโตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ หมู่ ๒ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

           รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป