วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
พื้นที่ ม. 1 และ ม. 4 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

           วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ ขันธเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ประชุมชี้แจงโครงการพร้อมรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมการไถกลบฯ

           รายงาน : นายปฐมพงษ์ ขันธเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายสมบัติ รัติภัทร์ สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป