วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
บ้านบางเจริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องการจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๐๐ ไร่ ที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ ขนาดความจุ ๗๗,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมทั้งวางระบบท่อส่งน้ำ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร โดยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด ๒ ไร่ จำนวน ๕๐ แปลง ให้กับเกษตรกร ซึ่งถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ที่ให้ทุกหน่วยงานขยายผลและปรับปรุงจากนโยบายเดิมโดยยึดหลัก ๓ ต. (ต่อ เติม แต่ง) พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน ตามแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมระบบการผลิตพืชอาหาร/พืชทางเลือก เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร โดยมี นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสา เกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านบางเจริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

           รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป