วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาประจำตำบล ๑๗๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมอดินอาสาประจำตำบล นายมโน คงรงค์ ที่ได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนจนประสบความสำเร็จ ซึ่งแต่เดิมได้มีการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันเท่านั้น ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนมาทำแปลงเกษตร พืชผักสวนครัวแบบเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ จนปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นรายได้หลักของครอบครัว และถือเป็นแปลงต้นแบบให้หมอดินอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรดิน การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สารเร่งพด.ต่างๆ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าศึกษารับฟังได้มีการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจนชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมี นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสา เกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาประจำตำบล ๑๗๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

           รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป