ลิขสิทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : Land Development Department copyright
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 : 2003/61 Phaholyothin Road, Lardyao, Chatuchak, Bangkok 10900
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-562-5100 หรือ Call Center 1760