ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร. 9
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. ณ ท้องสนามหลวง นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ... รายละเอียด...>>
เฝ้าฯ รับเสด็จ ส.ธ. เสด็จฯ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร.
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เฝ้ารับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ในกระถางข้าวพันธุ์ กข 79 ในการนี้สถานีพัฒนาที่ดินนครนาย... รายละเอียด...>>
พด. ยินดี นายอนันต์ ปลัด กษ. รับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะเกษตร
ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ) เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ... รายละเอียด...>>
เตรียมการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภายใต้ ปี 62 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ศุกร์ที่ 11ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาว เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมเตรียมการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภายใต้ ปี 2562 ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงฯ กรม และส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม คณะกษ. ติดตามความก้าวหน้า การจัดที่ดินทำกิน สุราษฎร์ธานีและกระบี่
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และตรวจราชการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) จั... รายละเอียด...>>
ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแจกเอกสารสิทธิและมอบมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 20 แปลง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คร... รายละเอียด...>>
ร่วมประชุม งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 63(1/62)
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลฯ การมอบหมายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบงาน และผู้ทำ... รายละเอียด...>>
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบปี 62 ไปพลางก่อน
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 โดยมีนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และนายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพร้อมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ย... รายละเอียด...>>
อธิบดีพัฒนาที่ดินเยี่ยมศูนย์เรียนรู้หมอดินอาสาเขต 7
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดน่าน เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินบ้านดอนอภัย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข หมอดินอาสานายยศ ปั้นละ ประธานศูนย์ฯ กล่าวว่ามีพื้นที่ 5 ไร่ เดิมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในปี 2551 ได้สมัครเป็นหมอดินอาสาหมู่บ้าน รับความรู้ในการป... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมยินดี มกอช. ครบรอบ 17 ปี
วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบ 17 ปี ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider