พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน PGS
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Guarantee Systems : PGS ) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส โดยมีนายกฤษฎา บุญ... รายละเอียด...>>
ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของ กษ. ๑๓/๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย... รายละเอียด...>>
ตรวจติดตามงานเขตพัฒนาที่ดินบ้านป่าคาย จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามงานเขตพัฒนาที่ดิน งบประมาณปี ๒๕๖๑ ของนายบอวร พิมสาลีและนางพิณทิพย์ พิมสาลี เกษตรกรบ้านป่าคาย จังหวัดพิษณุโลก โดยสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ได้เข้ามาจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้ จากพื้นที่ลาดชันเก็บกักน้ำได้น้อย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวโพดพืชเชิงเดี่ยว ทำการปรับพื้นที่ให้เป็นขั้นบันไดดินเพื่อลดความ... รายละเอียด...>>
ติดตามความก้าวหน้า ไทยนิยม ยั่งยืน งานสาธิตการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำพิษณุโลก
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามความก้าวหน้างานสาธิตการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เเละเป็นเเน... รายละเอียด...>>
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทาง "พืชปุ๋ยสด"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน "โครงการคัดเลือก ปรับปรุง และผลิตเม็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ที่มีคุณภาพเป็นเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยาย" ซึ่งโครงการนี้ เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเน้น การลดต้นทุนการผลิต ที่มาจากการบริห... รายละเอียด...>>
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนางสาวสุพิศ สุขหนองโป่ง พบกลุ่มเกษตรกรและหมอดินอาสา ที่ได้ปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยที่สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ได้เข้ามาอบรมและมอบปัจจัยการผลิต รวมทั้งนวัตกรรมสารเร่งพด.ต่างๆ ที่เป็นเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ส่... รายละเอียด...>>
เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน เป็นจุดเรียนรู้ ศึกษา ดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร หมอดินอาสา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ข้อมูลการทำเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจในห... รายละเอียด...>>
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล สระบุรี
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1, นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก บ้านท่าราบ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง, โรงเรียนศาสตร์พระราชา บ้านอู่ตะเภา ตำบลม่ว... รายละเอียด...>>
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามงานตามนโยบาย กษ.
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก, โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการส... รายละเอียด...>>
พร้อมรับการตรวจราชการ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปากช่อง
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เดินทางมาตรวจความพร้อมในการต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามงานขับเคลื่อนงานบูรณาการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ในวันเสาร์ที่ 21... รายละเอียด...>>
jQuery Slider