สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอน้ำโสมและอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอน้ำโสมและอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม และโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาที่ดิน โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้า... รายละเอียด...>>
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ
วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม กล่าวต้อนรับและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเล... รายละเอียด...>>
คณะสำนักงานที่ดินแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย เยี่ยมเยือนศึกษาดูงานของ กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินให้การต้อนรับ นายอันเดลโฟ โฆเซ การ์เซีย กอนซาเลซ (Mr.Andelfo José García González) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย อธิบดีสำนักงานที่ดินแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย (National Land Agency of Colombia : ANT) และคณะ... รายละเอียด...>>
ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน ของ กษ. เดินหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงานและเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferrence) เพื่อทราบเรื่องภาพรวมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และกรอบแนวทางการสนับสนุนรายการอาชีพตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานใ... รายละเอียด...>>
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณา

1. กลไกการดำเนินงานการขับเคลื... รายละเอียด...>>
ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3/2561
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามปริมาณการใช้ยางและแผนการใช้ยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางหน่วยงานภาครัฐปี 2561 รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการของบกลางร... รายละเอียด...>>
สำรวจพื้นที่พิษณุโลกและเตรียมการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ ๑ ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ... รายละเอียด...>>
พัฒนาที่ดินส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อป้องกันและหมอกควันไฟในพื้นที่จังหวัดพะเยา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร จัดโครงการส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อป้องกันและหมอกควันไฟในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี นายสิทธิ์ วงค์มาต นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมสาธิต การขับรถไถนาไถกลบตอซังข้าว นายวิชิต ขันธ์แก้วผอ.สพด.พะเยา กล่าววัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงป... รายละเอียด...>>
สพข.9 ฝึกอบรมเยาวชน เรียนรู้กับธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา “ปลูกต้นไม้ในใจคน”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายประทีปชามะรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หน่วยพัฒนาที่ดินประจำอำเภอบ้านไร่ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเยาวชน หลักสูตร ห้องเรียนธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา “ปลูกต้นไม้ในใจคน” โดยมีเยาวชน จำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเป็นการปลูกจิตสำนึกให... รายละเอียด...>>
สพข. 9 พัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ หน่วยปฏิบัติการที่ 1 และนางสาวหงส์ลดา นาคฉ่ำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าดำเนินการโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ กิจกรรมพัฒนาขบวนการผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ2561 โดยมี ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอลานกระบือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารธนาคารปุ๋... รายละเอียด...>>
jQuery Slider