พด. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิ นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมช... รายละเอียด...>>
อธพ. เยี่ยมชมเทคโนโลยีและการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ พร้อมทั้งรับฟังและหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำยั่งยืนร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยา... รายละเอียด...>>
ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก (2/64)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายธนากร นาเชียงใต้ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมพื่อการพัฒนาที่ดิน นางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนางสาวจาริณี กรรขำ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ กองคลัง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสนิท อ... รายละเอียด...>>
อธพ.ติดตามพัฒนาที่ดินเขต 2 เกษตรดิจิตอลทันสมัยใส่ใจดูแลดิน
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบปะหมอดินอาสาจังหวัดจันทบุรีในโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรที่ 3 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิตอล พร้อมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่พัฒนาที่ดินเขต 2 ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ... รายละเอียด...>>
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ พด. (1/64)
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (... รายละเอียด...>>
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยรศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และกองแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
... รายละเอียด...>>
ก.เกษตร ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี 64
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในภาพรวม ปี 2564 โดยมี ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นเรื่องเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศ... รายละเอียด...>>
ประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ปนเปื้อน จ.ระยอง
วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ปนเปื้อน จ.ระยอง โดยการประชุมเป็นการแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 397/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมพยานหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการเรียกสินไหมทดแทน จากเรื่องร้องเรียนกรณีการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท วินโพรเสส จำกัด เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษของการรั่วไหลหรือแพร่... รายละเอียด...>>
หารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ กองคลัง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหา อุปสรรค ในเชิงเทคนิคในระหว่างก่อสร้างพื้นที่เก็บกัก... รายละเอียด...>>
เพิ่มทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้งานพื้นที่จริง (1/64)
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) หลักสูตร “เทคนิคการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม...สู่การใช้งานพื้นที่จริง” ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัย สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนจากผู้อำนวยการกลุ่ม กองวิจัยและพัฒนาการจั... รายละเอียด...>>
jQuery Slider