ร่วมประชุมคณะทำงานจัดหาทุนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเข็มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดหาทุนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134 -135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ... รายละเอียด...>>
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 5 /2561
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 5 /2561 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ... รายละเอียด...>>
ตรวจเยี่ยม พื้นที่ไร่นารับน้ำจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พื้นที่ไร่นาของเกษตรกร และพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ๑๒๖๖.๗๕ ไร่ จำนวนเกษตรกร ๑๒๖ ราย ใน ๔ ตำบล ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗ กรมพ... รายละเอียด...>>
ร่วมพิธี MOU ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน ๒ เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ระหว่างจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานลงนาม หลังจากนั้นร... รายละเอียด...>>
ร่วมเป็นเกียรติ MOU พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และนายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่าง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน โดย... รายละเอียด...>>
ติดตามงาน ไทยนิยม ยั่งยืน งบปี ๖๑ ชาวแพร่บ้านแม่กระทิง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ อนุรักษ์ดินและน้ำชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยวันนี้เป็นการต... รายละเอียด...>>
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ เรื่องเพื่อทราบคือ การรายงานบัญชีและสรุปรายรับ-รายจ่ายการดําเนินการร้านค้าสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน โครงการรับบริจาคโลหิต ชมรมแบดมินตันและชมรมเทนนิส เรื่องเพื่อพิจารณาคือ การขอความอนุเคราะห์พื้นที่ทำร้านกาแฟสด และอื่นๆ โดยม... รายละเอียด...>>
การประชุมคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พด. งบปี 61 (1/61)
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบคำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 94/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีส่วนได้ ส่วนเสีย กรมพัฒน... รายละเอียด...>>
การประชุมคณะทำงานจัดทำเเผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเเผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 โดยที่ประชุมได้รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเเผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และพิจารณาเนื้อหา (ร่าง) หนังสือ "แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยา... รายละเอียด...>>
ติดตามการพัฒนาที่ดินและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ของหมอดินอาสาจังหวัดสงขลา
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงของหมอดินอาสาจังหวัดสงขลา โดยจุดแรกได้เข้าเยี่ยมชมสวนองุ่นอินทรีย์ของนายพรรณทิพย์ ไพจิตต์หมอดินอาสาประจำตำบล พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภายในแปลงมีการนำนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ อาทิ การใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 น้ำหมักชีวภาพ พด.2 และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย... รายละเอียด...>>
jQuery Slider