งานวัน พด. ครบรอบ 59 ปี “ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”
กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 59 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” โชว์ผลงานกว่า 5 ทศวรรษมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสม สร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธ... รายละเอียด...>>
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 1
กรมพัฒนาที่ดิน ขอแสดงความยินดีกับดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.20 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 ในงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)... รายละเอียด...>>

รธพ. ร่วมคณะ รมว.กษ. ตรวจราชการพื้นที่ จ.พังงา
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นางสาวยุพาพร นาควิสัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพบปะเกษตรกรในพ... รายละเอียด...>>
นโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 2/65
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล การประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาต... รายละเอียด...>>
รธพ. ร่วมคณะ รมว.กษ. ตรวจราชการแปลงใหญ่มังคุด ต.ลำภี จ.พังงา
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นางสาวยุพาพร นาควิสัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี หมู่ที่ 2 บ้านตีนเป็ด ต.ลำภี อ.ท้ายเ... รายละเอียด...>>
ดร.สถาพร รธพ. ขับเคลื่อนบริหารทรัพยากรดิน มุ่งสู่คุณชีวิตที่ดีขึ้น
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้สัมภาษณ์รายการเคลียร์คัด ชัดเจน ผ่านระบบออนไลน์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในประเด็นเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรดิน ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพดินในสภาพพื้นที่ดินที่มีปัญหาและการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้ผลผลิตที่ดี มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอ... รายละเอียด...>>
ซักซ้อมเตรียมพร้อมการประกวดรางวัลยกระดับองค์กร 4.0 ปี 65
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวดรางวัลเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กร 4.0 ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัล SMART LDD e- Service ปรับแนวคิดพลิกรูปแบบพัฒนาบริการ 2. Save Energy 3. การจัดระบบข้อมูล 4. Zero Waste 5. ความเป็นเลิศของหน่วยงาน 6. 5ส. ตามแนวทาง Sm... รายละเอียด...>>
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Din Dee Ambassador 2022
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Din Dee Ambassador 2022 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ในฐานะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง... รายละเอียด...>>
รธพ. ตรวจติดตามงานราชการในพื้นที่ภูเก็ต
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร(ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) บ้านบางเทา หมู่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางเทา-เชิงทะเล) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์วีถีชุมชน เชื่อมโ... รายละเอียด...>>
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย พด. 1/65
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยรศ.ดร. ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์ CESRA เพื่อทราบการจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการวิจัยตามเป้าหม... รายละเอียด...>>
jQuery Slider