เฝ้าฯ รับเสด็จ ส.ธ. โครงการทหารพันธุ์ดี พิษณุโลก
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

           โดยกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด(ป... รายละเอียด...>>
กษ. ถวายเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 63
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ใน... รายละเอียด...>>
พด. MOU บจธ. การใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติร่วมกัน มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในการใ... รายละเอียด...>>
หารือ การบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร (1/63)
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 1 และแผนงาน/โครงการ ปี 2563-2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนฯ ในระยะที่ 1 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด... รายละเอียด...>>
“Everyone can be a LandHero” ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก 63
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2563 (World Day to Combat Desertification)” และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้แนวคิด “Everyone can be a Land Hero” โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยร... รายละเอียด...>>
ประชุมคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้น
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระในเรื่องเพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุ... รายละเอียด...>>
เสวนาเรียนรู้ การดูงานต่างประเทศเพิ่มศักยภาพนำพาความสำเร็จสู่ พด.
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางฝึกอบรมต่างประเทศ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมด้วย ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยการ กอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้... รายละเอียด...>>
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “องค์ความรู้สู่ความสำเร็จกรมพัฒนาที่ดิน”
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "องค์ความรู้สู่ความสำเร็จกรมพัฒนาที่ดิน" ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่... รายละเอียด...>>
ติดตามการดำเนินงานวิชาการ พด. 1/63
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีวาระสำคัญดังนี้
       ... รายละเอียด...>>
ขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (2/63)
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมีวาระสำคัญดังนี้

                   ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider