ถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD และกรมพัฒนาที่ดิน
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD และกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเลย์ แอนด์ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอป... รายละเอียด...>>
เปิด ประชุมวิชาการ พด. ปี 62 “ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน”
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ร.อ. ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 “ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน” พร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินร่วมให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมอบช่อดอก... รายละเอียด...>>
Side Events งาน การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Side Events ในงาน "การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562" ซึ่งกิจกรรม Side Events มีหัวข้อที่น่าสนใจ จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้

           หัวข้อที่ 1 การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โดย : นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ กองวิจัยและพัฒน... รายละเอียด...>>
พัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่าย นักวิชาการ พด. 62
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน" โดยเป็นกิจกรรมที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชาวพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในงาน "การประชุมวิชากา... รายละเอียด...>>
การประชุมวิชาการ พด. ปี 62 ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานจัดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

           ได้มอบแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ก... รายละเอียด...>>
การพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรเขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในหมู่บ้านตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 47 คน โดยมี นางฐิติชญาน์ เปรมกิจ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส เป็นผู้ดำเนินงานโครงการ ณ ศาล... รายละเอียด...>>
ส่งเสริมการปลูกผักสวครัวและสมุนไพร เมืองกระบี่
หน่วยพัฒนาที่ดิน ที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 โดย นายสำรวย มะลิวงค์ นักวิชาการเกษตร ,นายโกวิทย์ ประสุวรณหมดินาประจำตำบล ร่วมเป็นวิทยากร โครการส่งเสริมการปลูกผักสวครัวและสมุนไพร พร้อมด้วยการผลิตการผลิตปุ๋ยหมัก พร้อมเพิ่มเติมความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชน และ แนะนำการเก็บตัวอย่างดิน มาตรวจก่อนใส่ปุ๋ยปลูกผัก ... รายละเอียด...>>
การพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรเขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในหมู่บ้านตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 41 คน โดยมี นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะง... รายละเอียด...>>
ปลูกปัญญาการพัฒนาที่ดินและการเลี้ยงไส้เดือนดินที่เขาชะงุ้ม
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 50 คน พร้อมทั้งเรียนรู้ การเลี้ยงไส้เดือนดิน และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ... รายละเอียด...>>
ศึกษาพรรณไม้และระบบนิเวศ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาชะงุ้ม
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 150 คน พร้อมทั้งนำคณะเดินศึกษาพรรณไม้และระบบนิเวศ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 700 เมตร เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน การทำปุ๋ยหมักโดยใช้ สารเร่ง... รายละเอียด...>>
jQuery Slider