ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านดอยช้าง เพื่อติดตามความก้าวหน้าแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยทรุดตัวจากการเคลื่อนตัวของดินแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเจาะบาดาลสูบน้ำออก และทำรางระบายน้ำผิวดิน จากข้อมูลการศึกษาของ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพ... รายละเอียด...>>
ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ มอบนโยบายการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร ในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงเแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

         &nb... รายละเอียด...>>
การประกวดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง/สำนัก
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประกวดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง/สำนัก จำนวน 26 หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 โดยให้แต่ละหน่วยงานเสนอแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การลดพลังงาน 2) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 3) การประหยัดทรัพยาก... รายละเอียด...>>
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนางานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการพัฒนางานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามนโยบายของกรมฯ ติดตามความก้าวหน้าการถอดข้อมูลบทเรียนความสำเร็จใน... รายละเอียด...>>
อธพ. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และคณะ ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักวิชาการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อติดตามงานตามแผนปี 2562 และพิจารณารูปแบบการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรอบศูนย์ฯ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนากอก บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุก บ้านสบมาง บ้านห้วยลอย และบ้านห้วยล้อม ในรูปแบบวนเกษตร ไม้ป่าธรรมชาติ ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ สร้างป่าสร้างรา... รายละเอียด...>>
อธพ. ติดตามงานการดำเนินงานการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้แนวทางแก้ปัญหาการสูญเสียดินที่เกิดจากการชะล้างหน้าดินพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน พื้นที่ลุ่มน้ำน่านครอบคลุม 11 จังหวัด เนื้อที่ 21.67 ล้านไร่ จากการวิเคราะห์พื้นที่ดินถูกชะล้างมากกว่า 5 ตัน/ไร่/ปี เกิดจากการใช้ที่ดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง โดยขาดมาตรการและขาดความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะจังหวัดน่านพบมากถึง 1.18 ล้านไร่ นับว่าเป็... รายละเอียด...>>
ฝึกอบรมเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้ผู้บริหาร และบุคลากรกรมพัฒนาท... รายละเอียด...>>
ประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย “กรมพัฒนาที่ดิน ใสสะอาด ไร้ถุงพลาสติก”
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย “กรมพัฒนาที่ดิน ใสสะอาด ไร้ถุงพลาสติก” กิจกรรมประกอบด้วย การเดินพาเหรดริ้วขบวนชุดแฟนซีที่นำขยะพลาสติกมาประยุกต์ใช้ และกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้เกิดความร่... รายละเอียด...>>
การประชุมหารือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง ประกอบด้วย การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของสำนัก/กอง งานตามหน้าที่ (Job Description) งานด้านการพัฒนาบุคคล การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็วทันเวลา โดย... รายละเอียด...>>
ฝึกอบรมหลักสูตร"การวางแผนการใช้ที่ดิน ระดับตำบล ครั้งที่ 3
นายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ร่วมบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตร"การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 11 และ12 โ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider