ประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ เรื่องมาตรการ แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) และเรื่องการเปลี่ยนชื่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และ (ร่... รายละเอียด...>>
กษ. ประชุมปรึกษาหารือการจัดการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ, นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธ... รายละเอียด...>>
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ เรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบเเละอำนาจหน้าที่/ยกเลิก คำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวพรรณพ... รายละเอียด...>>
ประชุมชี้แจ้งตอบข้อซักถามรับตรวจประเมิน “โครงการ : แหล่งน้ำ....สร้างดิน สู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม “
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานและร่วมตอบข้อซักถามรายละเอียดการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในการตรวจประเมินผลงานการดำเนินงานในพื้นที่ (Site Visite ) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561 “โครงการ : แหล่งน้ำ....สร้างดิน สู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม “ โดยมี นายชั... รายละเอียด...>>
รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ "โครงการ : แหล่งน้ำ....สร้างดิน สู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม" ชุมพร
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยคณะ ก.พ.ร. กรมฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการต้อนรับ คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการตรวจประเมินผลงานการดำเนินงานในพื้นที่ (Site Visite Review) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมประจำปี 2561 “โครงการ : แหล่งน้ำ....สร้างดิน สู่การพัฒ... รายละเอียด...>>
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตาก งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก สระเก็บน้ำความจุ ๘๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานขยายผลและปรับปรุงจากนโยบายเดิม โดยยึดหลัก ๓ ต. (ต่อ เติ... รายละเอียด...>>
ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการสร้างฝายชะลอน้ำแล... รายละเอียด...>>
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star)
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) เพื่... รายละเอียด...>>
การประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานโดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และโครงการ การจัดทำGAP&Organic Zoning Mobile Application ร่วมกับ... รายละเอียด...>>
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมพัฒนาที่ดิน (อพ.สธ. – กรมพัฒนาที่ดิน) ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมพัฒนาที่ดิน (อพ.สธ. – กรมพัฒนาที่ดิน) ประจำปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งสรุปภาพรวมการดำเนินง... รายละเอียด...>>
jQuery Slider