การสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ... รายละเอียด...>>
งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดี วิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน”
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดี วิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิจัย

การอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวภั... รายละเอียด...>>
ร่วมพิธีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.40 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นำคณะผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้รดน้ำขอพร นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสห... รายละเอียด...>>
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Smart Workplace for Productivity Enhancement” (5ส แนวใหม่)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Smart Workplace for Productivity Enhancement” (5ส แนวใหม่) โดยมีนางสาวฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม การเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตร “Smart Workplace for Productivity Enhancement” (5ส แนวใหม่) เพื่อการเพิ่มผล... รายละเอียด...>>
การประชุมทางไกล (Web Conference) รมว.กษ.มอบนโยบายด้านการเกษตร
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานในการรับมอบนโยบายด้านการเกษตรของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Web Conference โดยมีผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุ... รายละเอียด...>>
รธพ. สถาพร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พด.
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ... รายละเอียด...>>
รธพ. ถวิล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พด.
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.19 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ... รายละเอียด...>>
สพข. 9 ถ่ายทำวีดิทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาที่ดิน อุทัยธานี
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปประชาสัมพันธ์ พื้นที่โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดดินถล่ม สภาพพื้นที่ของโครงการเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนชันถึงภูเขาสูง ดินตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวดและเศษหิน และมีการใช้ที่ดินทางกา... รายละเอียด...>>
สพข. 9 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri –Map
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri -Map) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 และผลการตรวจสอบโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การปรับปรุงฐานข้อมูล Agri- Map ... รายละเอียด...>>
สพข. 9 จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังพืช นครสวรรค์
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 จ.ส.อ.วิเชียร ปัญญามัง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังพืช งดเผาฟางและตอซังพืช ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดิน ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ดีขึ้น ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้มากขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานได้ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการปลูกพืช โดยมีนายทรงวุฒิ วาสุกร... รายละเอียด...>>
jQuery Slider