รธพ. ร่วมประชุม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.นรต. สามพราน 2/66
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายถวิล หน่อคำ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจจำแนกดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายพีรพันธ์ ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมแถลงข่าว กษ.แก้วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 ไถกลบตอซัง หยุดยั้งการเผา
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแถลงข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมีนายฉันทานนท์ วรรณเขจร โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

    &nbs... รายละเอียด...>>
อธพ. ให้สัมภาษณ์ รายการเกษตรกรยิ้ม เรื่อง”วันหมอดินอาสา” บันทึกเทป
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รายการ “เกษตรกรยิ้ม” เรื่อง “วันหมอดินอาสา” บันทึกเทป ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวสมสมัย มั่นวิมล เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ ทีวี เอชดี 34 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 1... รายละเอียด...>>
กษ. จับมือ อว. ใช้ Agri-Map ขยายฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อใช้ข้อมูลในการวางนโยบายด้านการเกษตรและวางแผนบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบ Agri-Map ทั้งแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Agri-Map Online) และแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Agri-Map Mobile) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ... รายละเอียด...>>
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อทราบรา... รายละเอียด...>>
วันหมอดินอาสา ปี 66 “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด”
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการจัดตั้งหมอดินอาสาเป็นเวลายาวนานกว่าสองทศวรรษ ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จวบจนปัจจุบันมีหมอดินมีจำนวนหมอดินอาสากว่า 70,000 คน ครองบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตร สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารจากครัวเรือนขยายออกสู่ชุมชน โดยใช้ความรู้ความ... รายละเอียด...>>
อธพ. ลงคะแนนสรรหาและเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ พด. ปี 66
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการสรรหาและเลือกตั้งแทนกรรมการดำเนินการผู้ที่ครบวาระในปี 2565 ณ บริเวณพื้นที่โรงซ่อมยานพาหนะ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ... รายละเอียด...>>
อธพ. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พด. 1/66
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภ... รายละเอียด...>>
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 66
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ช... รายละเอียด...>>
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเข้ารับตำแหน่ง
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider