การประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม พด.
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร และคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ พร้อมสรุปแผนผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน หลังจ... รายละเอียด...>>
การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับ กษ.
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ วัฒนะ ปลัดกร... รายละเอียด...>>
การประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล "แผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน"
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล "แผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน" เพื่อนำเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในการตรวจราชการและมอบนโยบายให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบ... รายละเอียด...>>
ประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกรอบความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายเลขานุการและคณะทำงาน Asian Soil Partnership ประเทศไทย และคณะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน โดย นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9, นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนักวิชาการด้านดิน ประชุมหารือร่วมกับ Mr.Ronald Vargus และ Ms.Lucrezia Caon ผู้แทน Global Soil Partnership: GSP/FAO เพื่อติดตามความก... รายละเอียด...>>
งานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2560 (World Soil Day 2017) สำนักงานใหญ่ FAO
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9, นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนักวิชาการด้านดิน ร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2560 (World Soil Day 2017) ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโร... รายละเอียด...>>
เปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐ World Soil Day 2017
วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐ (World Soil Day 2017) “ รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน : Caring for the Planet Starts from the Ground" พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื... รายละเอียด...>>
การแถลงนโยบายของ รมว.กษ.
วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และนายลักษณ์ วจนานวัช ... รายละเอียด...>>
เปิดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” ในงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017)
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” ในงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการสหประชาชาติสดุดี นิทรรศการฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ่อ นิทรรศการสานต่องานพ่อทำ และนิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน และนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทร... รายละเอียด...>>
สพข. 9 เตรียมการรับเสด็จทอดพระเนตรงานพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก
วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก มอบหมายให้ นายรชิษ เตชะกิติกรกุล นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และคณะลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งวิธีกลและวิธีพืชใช้แถบหญ้าแฝก การจัดงานระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ... รายละเอียด...>>
สพข.9 ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการตามรอยพ่อ
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก มอบหมายให้นางประพิน ขันธเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการตามรอยพ่อ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการตามรอยพ่อของแผ่นดิน โครงการพระราชดำริ ซึ่ง สพด.ตาก ได้ร่วมจัดนิทรรศการจำลองโครงการพระราชดำริในภาคเหนือ เน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งว... รายละเอียด...>>
jQuery Slider