พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตามรายละเอียด
http://www.kingrama9.net ... รายละเอียด...>>
พิธีถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๐ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ... รายละเอียด...>>
งานวันอาหารโลกประจำปี 2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.03 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สำนักงานภูมิภาคประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ ทรงเปิดงานวันอาหารโลกประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนอนาคตของการอ... รายละเอียด...>>
ประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมเฉพาะกิจติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการเกษตร
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมเฉพาะกิจเพื่อติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน อันมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ อาทิ การเพิ่มพื้นที่ทุ่งรับน้ำ แนวทางการเร... รายละเอียด...>>
ประชุมและแถลงผลงานโครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมและการแถลงผลงานโครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๐ รวมถึงการพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ ปี ๒๕๖๑ หลังจากนั้นได้มีการแถลงผลงานโครงก... รายละเอียด...>>
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงพื้นที่รอบกรมพัฒนาที่ดิน
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นำคณะผู้อำนวยการ กอง/สำนัก ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงพื้นที่รอบกรมพัฒนาที่ดิน อาทิ การกวาดพื้นที่สนาม การล้างถนน ป้ายกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อความสวยงามและเป... รายละเอียด...>>
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลกปี ๒๕๖๐ ๓/๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลกปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานวันดินโลกปี ๒๕๖๐ เว็บไซต์วันดินโลกของ FAO การรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานในด้านต่างๆ กำหนดพิธีเปิดงาน หัวข้อการจัดงานวันดินโลก ภาษาไทยและงบประมาณการดำเนินงานของคณะอนุกรรมก... รายละเอียด...>>
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ... รายละเอียด...>>
เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สพข. ๗ พด.
วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ กรมพัฒนาที่ดิน โดย นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ นาง จิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ กล่าวรายงานฯ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด... รายละเอียด...>>
รายการ "เรื่องนี้มีอยู่ว่า" TNN24 เตรียมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดิน
ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ทางกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวจากรายการ "เรื่องนี้มีอยู่ว่า" ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เพื่อถ่ายทำรายการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฯ รวมถึงเกร็ดความรู้ของดินชนิดต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดินมากขึ้น โดยมี นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองน... รายละเอียด...>>
jQuery Slider