องคมนตรี ร.10 เลขาธิการสำนักงานกปร. ผู้บริหารปตท.จำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในรัชกาลที่ 10 พร้อมด้วย นายดนุชา สิทธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. และนางนภัค กรรณสูต ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน โดยการต้อนรับของ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัต... รายละเอียด...>>
พิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 – 2562
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ให้การต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ครั้งที่ 4 และกล่าวปาฐกถา เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ" ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงาน กปร. และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประ... รายละเอียด...>>
ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์ดินระยอง แนะวิธี ปรับปรุง ทำดินดี ใช้ที่อย่างเหมาะสม
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นายทนง กนะกาศัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจวิเคราะห์ดินให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ผ่านชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) พบว่าดินมีความเป็นกรดจัด จ... รายละเอียด...>>
พด.ศรีสะเกษร่วมปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.09 น. นายกิตติ ไชยนิมิต ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ นำคณะ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ร่วมรักษาทรัพยากรของชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ณ แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝก (ตรงข้ามศาลพระภูมิ) ... รายละเอียด...>>
สพข. 3 ร่วมงานเกษตรสัมพันธ์ จัดคลินิกดินเคลื่อนที่
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายเดชา อยู่ภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปิยวรรณ คลังชำนาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และนายสืบศักดิ์ แก้ววิชิต นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานเกษตรสัมพันธ์ และจัดนิทรรศการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวร... รายละเอียด...>>
พด.เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม มิ.ย. 62
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ร่วมบูรณาการออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ปุ๋ยพืชสด หญ้าแฝก การปรับปรุงพื้นที่การ เกษตร ให้บริการน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.๗ พร้อมวิธีการผลิต และนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านก... รายละเอียด...>>
พัฒนาเกษตรกรสุรินทร์สู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 โดย นางสาวศศิธร หุ่นทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายทองอยู่ เข็มม่วง นักวิชาการเกษตร และนายเต็น ก่อแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้เรื่องการผลิตในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ณ สหกรณ์ทับไทย ตำบลทมอ อ... รายละเอียด...>>
พัฒนาที่ดินสุรินทร์แนะประโยชน์จาการทำดินดี
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 โดย นางสาวศศิธร หุ่นทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายทองอยู่ เข็มม่วง นักวิชาการเกษตร และนายเต็น ก่อแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการบัตรดินดี ID Din D เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แก่สมาชิกPGS สหกรณ์ทับไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บัตรดินดี คือบัตรที่กร... รายละเอียด...>>
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรมุกดาหาร เกษตรอินทรีย์ PGS รุ่นที่ 2
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร นำกลุ่มเกษตรกร จำนวน 71 ราย เข้ารับการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร เกษตรอินทรีย์ PGS เกษตรอินทรีย์แบบีส่วนร่วม รุ่นที่ 2 โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรม เจ พี เอ็ม เมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับอง... รายละเอียด...>>
พด.มุกดาหาร ส่งเสริม รร.โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา จัดการขยะ รีไซเคิล 62
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ได้ร่วมเป็นวิทยากร โครงธนาคารขยะรีไซเคิล ในกิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร โดยบรรยายในหัวข้อ การคัดแยกและการจัดการขยะอินทรีย์ สาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่องการคัดแยกขยะอินทรีย์และการนำไปใช้ประโ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider