เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมดินโลก
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมดินโลก ผ่านระบบ Video Conference Application Zoom โดยมีดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นนายกสมาคมดินโลก ในการประชุมครั้งนี้เพื่อทราบรายงานสมาชิกสมาคมดินโลก การรักษาการในตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมดินโลก รายงานงบการเงินของสมาคมดินโลก และ รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมดินโลก นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 และ เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมดินโลก ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป