เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับฟังเสวนา “ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050”
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง “สานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050” ผ่านระบบ Video Conference Application Zoom จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดินและสมาคมดินโลก โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาววัลย์ลิกา วนิชกุลพิทักษ์ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมเสวนา และดำเนินรายการโดย ดร.ประภา ธารเนตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน การเสวนาครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความตั้งใจในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนที่สอดรับเป้าหมายประเทศไทยและโลก รวมทั้งแนวทาง กลไก และกระบวนการที่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป