ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ แผนที่เดินทาง ส่งข้อความทาง E-mail

แผนที่ ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
อาคารตัวยู ตึก 3 ชั้น ปีกขวา ชั้น 2
     2003/61 สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02 562 5100 ต่อ 1207

พิกัด 13.837931, 100.572911 ที่อยู่: +13° 50' 16.55", +100° 34' 22.48"

อธิบดี อธพ. ตึก 6 ชั้น ชั้น 2
รองอธิบดีด้านบริหาร รธพ.บร. ตึก 6 ชั้น ชั้น 2
รองอธิบดีด้านวิชาการ รธพ.วก. ตึก 6 ชั้น ชั้น 2
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ รธพ.ปก. ตึก 6 ชั้น ชั้น 2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. ตัวยู ตึก 3 ชั้น ปีกซ้าย ชั้น 2
ผู้เชี่ยวชาญ ผชช. ตึก 6 ชั้น ชั้น 6
สำนักงานเลขานุการกรม สลก. ตัวยู ตึก 3 ชั้น ปีกขวา ชั้น 2
กองการเจ้าหน้าที่ กกจ. ตึก 6 ชั้น ชั้น 2ท้าย+3
กองคลัง กค. ตึก 6 ชั้น ชั้น 3 ปีกหน้า
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน สวพ. (กองช่าง) ลานจอดรถ
กองแผนงาน กผง. ตึก 6 ชั้น ชั้น 4
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและแผนที่ สสผ. ตึก 8 ชั้น ชั้น 5
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กทช. ตัวยู ตึก 4 ชั้น ชั้น 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศทศ. ตัวยู ตึก 3 ชั้น ปีกซ้าย ชั้น 1+2
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน สวด. ซ้ายมือ ของถนนทางเข้าประตูใหญ่
สำนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร สภก. ตึก 6 ชั้น ชั้น 5
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กวจ. ตึก 8 ชั้น ชั้น 7
สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก สวฝ. อาคารท้ายตึก 8 ชั้น
งานตรวจสอบภายใน ตสน. ตัวยู ตึก 3 ชั้น ปีกขวา ชั้น 3
ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศขซ.  
ศูนย์การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศพท.  
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ศพล.  
สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน สสว. ตัวยู ตึก 3 ชั้น ปีกขวา ชั้น 3
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กนผ. ตึก 8 ชั้น ชั้น 6
พิพิธภัณฑ์ดิน   ประตูหลัก ตึก 6 ชั้น ชั้น 1