แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู แบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมด

ผลการค้นหา : ทั้งหมด เรียงตามเลขที่ล่าสุด
จำนวน : 50 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
060125550012: แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว(174) 1/1/2555
060125550001: คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒(206) 1/1/2555
060125550023: แบบรายงานไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ(254) 1/1/2555
060125550022: สัญญาให้ข้าราชการไปศึกษา ภายในประเทศ(220) 1/1/2555
060125550021: สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ(224) 1/1/2555
060125550020: แบบใบขอยกเลิกวันลา(170) 1/1/2555
060125550019: แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล(191) 1/1/2555
060125550018: แบบใบลาติดตามคู่สมรส(171) 1/1/2555
060125550017: แบบใบลาไปต่างประเทศ(191) 1/1/2555
060125550016: ใบลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยขอรับเงินเดือนเต็ม(262) 1/1/2555
060125550015: แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย(175) 1/1/2555
060225550002: แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(163) 1/1/2555
060125550013: แบบใบลาอุปสมบท(189) 1/1/2555
060225550003: แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)(179) 1/1/2555
060125550011: แบบใบลาพักผ่อน(197) 1/1/2555
060125550010: ตัวอย่างหนังสือขอลาออกจากราชการ(192) 1/1/2555
060125550009: แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว(273) 1/1/2555
060125550008: ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(225) 1/1/2555
060125550007: ใบมอบฉันทะ(277) 1/1/2555
060125550006: แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์(257) 1/1/2555
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 >>