งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทกฎ ระเบียบ : งานสารบรรณ
จำนวน : 5 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020125550003: การกำหนดชั้นความลับ และนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ(550) 18/8/2554
020125550005: หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน(411) 10/2/2553
020125550002: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)(413) 23/9/2548
020125550001: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖(393) 23/9/2548
020125550004: การดำเนินการด้านเอกสารลับ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔(1118) 5/2/2544
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1