ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางและติดตามการดำเนินงานการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีด้านวิชาการ นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นายวัฒนา มังธิสาร รองอธิบดีด้านบริหาร นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การประชุมในครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก โดยอธิบดีให้ข้อเสนอและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป