อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงคะแนนสรรหาและเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ บริเวณพื้นที่โรงซ่อมยานพาหนะ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการสรรหาและเลือกตั้งแทนกรรมการดำเนินการผู้ที่ครบวาระในปี 2565 ณ บริเวณพื้นที่โรงซ่อมยานพาหนะ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป