รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ครั้งที่ 2/2566


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

           วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายถวิล หน่อคำ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจจำแนกดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้นำเสนอผลสรุปการลงพื้นที่การวางผังแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมแก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปฏิทินกำหนดการจัดกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว อาทิ กิจกรรม Kick Off โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน กิจกรรมการปลูกข้าว กิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าว กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างจุดเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ตามความเหมาะสมต่อไป

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป