พัฒนาหมอดินอาสาชุมพร สู่เกษตร 4.0 อย่างยั่งยืน


วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

           วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ทบทวนระเบียบหมอดินอาสา เพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน แนะนำผลิตภัณฑ์ พด.14 วิธีขยายเชื้อ พด.14 ด้วยข้าวและข้าวโพด และพบปะพูดคุย สรุปการดำเนินงานชมรมหมอดินอาสาประจำปี 2565 โดยมี นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม มีเป้าหมาย 90 ราย โดยเป็นหมอดินอาสาจากอำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

           รายงาน :  สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป