กรมพัฒนาที่ดิน รวมพลังทุกภาคส่วนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันดินโลก 2565 (World Soil Day 2022) ในพื้นที่ จ.ตาก


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก

           วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำทีมเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดตาก ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หมอดินอาสาจังหวัดตากและสุโขทัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านชุมชนหนองบัวใต้ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้และโรงเรียนประชานุเคราะห์ 55 จัดกิจกรรมรวมพลังทุกภาคส่วน ชุมชน เยาวชน นักเรียน เกษตรกร หมอดินอาสา ร่วมกันเขียนข้อความการร่วมมือกัน “รักษ์ดิน” บนผืนผ้าประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก และเดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียทรัพยากรดินด้วยปัจจัยต่าง ๆ และร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเริ่มเดินรณรงค์จากวัดท่านาผ่านชุมชนบ้านหนองปรือ หมู่ 1 ไปยังบ้านหนองบัวใต้ หมู่ 2 และสิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ เป็นระยะทางกว่า 2.4 กม. เพื่อเชิญชวนประชาชนไปร่วมงานวันดินโลก ปี 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก ภายใต้หัวข้อ “Soils, Where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” โดยเน้นความสําคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างการรับรู้ ให้ทุกภาคส่วน ให้เกิดความตระหนักถึงการใช้ที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นรากฐานการผลิตทางการเกษตรที่ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน ตามเป้าหมายของการขจัดความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป