พด. นำทัพเกษตรกรหมอดินอาสา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โชว์ผลสำเร็จผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ในงานวันดินโลก


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก

           วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พูดคุยภาษาหมอดิน” เพื่อเป็นเวทีให้หมอดินอาสา ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในทุกหมู่บ้านเข้าร่วมเสวนา พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สร้างผลผลิตอาหารที่หลากหลายที่มาจากการฟื้นฟูดิน ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรดิน” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตอาหาร และการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิต กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โดยนายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน พร้อมด้วยนางนิสา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย ข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ข้าราชการกรมฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีหมอดินอาสาเข้าร่วมรับฟังเสวนา จำนวน 200 ราย ซึ่งเวทีเสวนาดังกล่าวมีการถ่ายทอดสด (Live) ทั้งภาพและเสียงไปยังหมอดินอาสาทั่วประเทศอีกกว่า 77,000 คน

           ในการเสวนาพูดคุยภาษาหมอดิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในครั้งนี้ จัดภายใต้หัวข้อการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 “Soils, where food begins” อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากหมอดินอาสา 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ หมอดินชลาลัย ทับสิงห์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2563 มีผลงานโดดเด่นเรื่องการปลูกพืชสมุนไพร และการทำเกษตรอินทรีย์แบบพีจีเอส หมอดินวิเชียร บุญรอด หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 ผลงานโดดเด่นด้านการเป็นต้นแบบในชุมชนด้านการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษุ์ดินและน้ำ และหมอดินวันชัย บวบงาม หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จังหวัดตาก ผลงานโดดเด่นเรื่องการปลูกองุ่นมีคุณภาพปลอดภัยไร้สารตกค้างได้รับการรับรอง GAP (รับรองความปลอดภัยจากกรมวิชาการเกษตร) สร้างเป็นรายได้หลัก-อาชีพ จากแนวคิดทำดินดี การจัดการอื่นๆ ก็ง่าย และการคัดเลือกสายพันธุ์องุ่นที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นให้ได้ผลดี พร้อมนี้ หมอดินอาสาที่เป็นวิทยากรยังได้นำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพมาร่วมจัดแสดงในงานอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

           ทั้งนี้ หมอดินอาสา-เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป สามารถรับชมการเสวนาพูดคุยภาษาหมอดิน ย้อนหลังได้ที่ Facebook Live : กรมพัฒนาที่ดิน

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป