อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2565


วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ.ตาก

           วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2565 พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก จากนั้น นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 และนางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก นำอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมในโซนต่างๆ ของงานวันดินโลก ปี 2565

           ทั้งนี้ งานวันดินโลก ปี 2565 จัดระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ.ตาก จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Soils, Where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” โดยเน้นความสําคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและ ปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่าง ยั่งยืน

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป