กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรม “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม”


วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ห้องประชุม B1-1 (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) ชั้น B1 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ

           พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 50 ปี จนเป็นรากฐานการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงของเกษตรกร และสร้างคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชดำริแก้ไขดินที่เป็นปัญหาจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมและที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับโลกว่าประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นวิธีการที่เหมาะสม เรียบง่าย ประหยัด คุ้มค่าการลงทุน และช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ทั่วโลกประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน สหประชาชาติประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ โดยให้เป็นวันสำคัญของโลกในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินต่อความมั่นคงทางอาหาร

           วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดร.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรม “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม” ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “คุณค่าของทรัพยากรดิน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม B1-1 (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

           กิจกรรมในครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินโดยกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินและสำนักงานเลขานุการกรมได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน รวมถึงผลสำเร็จในการดำเนินโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลกปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Soils, where Food Begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี

           รายงาน :  กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป