ร่วมงานวันสถาปนากรมหม่อนไหม


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กรมหม่อนไหม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับกรมหม่อนไหม ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 9 ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาพันธุ์ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อน การทอผ้าไหม รวมทั้งการส่งเสริมเอกลักษณ์และการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับหม่อนไหม โดยเฉพาะผ้าไหมที่มีลักษณะเฉพาะของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

           โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน การออกร้านจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมจัดจำหน่าย ณ กรมหม่อนไหม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป