การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4 /2563


วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4 /2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมีวาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

           1. แนวทางการศึกษาและวิธีการประเมินผลโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

           2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 /2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ที่มีแก้ไขเพิ่มเติม และการจัดสรรงบประมาณแผนงานวิจัย ปี 2565 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการดินและที่ดิน 2) กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นปัญหาวิกฤติของประเทศ (COVID-19 / ภัยแล้ง / น้ำท่วม)

           3. การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2565 โดยจัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อร่วมกันพิจารณาเนื้อหาข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2565

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป