วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง ประกอบด้วย การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของสำนัก/กอง งานตามหน้าที่ (Job Description) งานด้านการพัฒนาบุคคล การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็วทันเวลา โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป