วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

           วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 โดย นายกีรติ ศรีวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief Of Operation : Coo) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2562 โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ได้ชี้แจงเรื่องแผนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสถานีพัฒนาที่ดินในปีงบประมาณ 2562 เช่น โครงการ Zoning by Agri-Map , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช และร่วมพิจารณาโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย โครงการตามพระราชดำริ ของ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม

           รายงาน :  สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป