วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ห้องประชุมมรกต โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า และศูนย์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           นายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ร่วมบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตร"การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 11 และ12 โดยมีนายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ผู้อำนวยการสถานี ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า และศูนย์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           รายงาน :  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป