วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วทษ.)พะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์กรการเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

           วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์กรการเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 และพระราชทานพระมหากรุณาทรงเปิดป้ายอ่างเก็บน้ำโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายรายงายการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 3 โครงการ

           ปี 2560 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพื้นที่ประมาณ 42 ไร่ ลึกจากเดิมลงไป 5 เมตร เพิ่มการเก็บกักน้ำร้อยละ 70 ความจุสูงสุด 429,000 ลบ.ม. ปี 2561 ต่อระบบท่อส่งน้ำ PE ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 977 เมตร ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ เข้ากักเก็บในอ่างเก็บน้ำที่ขุดลอก และปี 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างขุดลอกพื้นที่ 60 ไร่ ลึกจากดินเดิม 5 เมตร เพิ่มระดับการกักเก็บความจุ 325,000 ลบ.ม. วิทยาลัยเกษตรฯ ใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค ฟื้นฟูระบบนิเวศน์

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป