สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน บ้านดอยผักกูด แม่ฮ่องสอน


วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บ้านดอยผักกูด ม.9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

           วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ร่วมรับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี 3 กิจกรรม คือ ส่งเสริมการทำและใช้ปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ และ ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดิน

           รายงาน :  สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป