วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561
จังหวัดพิษณุโลก

           วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาพื้นที่ภาคเหนือ 15 จังหวัด ณ จังหวัดพิษณุโลก

พื้นที่นาที่มีความเหมาะสมสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคเหนือตอนบน/ตอนล่าง 1.6 ล้านไร่ มีเกษตรกรสนใจร่วมโครงการ 4.1 แสนไร่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดและ OT จะเข้าตรวจสอบพื้นที่สภาพดิน น้ำ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้การใช้ที่ดินเพื่อปลูกข้าวโพดหลังนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน พบว่ายังมีพื้นที่เหมาะสมที่เกษตรกรจะสนใจร่วมโครงการ เพิ่มอีกประมาณ 130,000 ไร่

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร กรมฯ ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกำกับติดตามโครงการ โดยให้ใช้แผนที่สนับสนุนการทำงานกับ 5 เสือ เพื่อบริหารพื้นที่ปลูก การจัดการระหว่างปลูก และรวบรวมผลผลิต และมอบหมายเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ หมอดินอาสาร่วมกันติดตามพื้นที่ปลูกและดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับทีมงานจังหวัด ตั้งแต่กระบวนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ บทบาทการสนับสนุนของภาครัฐ เอกชน สำหรับพื้นที่ที่พบข้อจำกัดของดิน ให้นักวิชาการแนะนำการปรับพื้นที่ ปรับปรุงดิน เพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป