วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

           วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา"ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำยม ปี ๒๕๖๑ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน ๕ หมู่บ้าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงาน หลังจากนั้นมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำยม พร้อมชมนิทรรศการการสาธิตการสำรวจแปลงที่ดินด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) โดยใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System : GNSS) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป