วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขนมเค้กให้แก่กรมพัฒนาที่ดินเนื่องในโอกาสเถลิงศกปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสยเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับขนมเค้กพระราชทาน ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป