วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

           วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาลำน้ำและชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เพื่อร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนโครงการฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมฯ

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป