วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
ห้องประชุม115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายธีรทรัพย์ ดุสิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่1/2561 เพื่อทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมาและสรุปการติดตามประเมินผลในพื้นที่โครงการฯ ตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งร่วมพิจารณาแผนงานบูรณาการและงบประมาณของหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปี 2561 รวมถึงการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(ด้านสาธารณูปโภค) โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป