วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

           วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับองค์ความรู้เรื่องการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee Systems : PGS ) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได้ และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือใช้กระบวนการในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ที่เรียกว่า “มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์”และเกษตรกรแกนหลักที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์( กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1) จากจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอำนาจเจริญ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป