วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.10 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทราบคำสั่งกรมฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมร่วมพิจารณากำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาประกวดผลงาน และตัดสินผลงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 และการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำเอกสารผลการดำเนินงานที่ส่งประกวด โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

           รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นางสาวรจน์รพี พุกชาญค้า เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป