ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดอุทัยธานี


วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ห้องประชุมสุพรรณิการณ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

           วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 โดย นายสมเกียรติ แถมพยัคฆ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ของจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2560 และร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เฉพาะกิจ เรื่อง “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

           รายงาน : นายสมเกียรติ แถมพยัคฆ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายสมเกียรติ แถมพยัคฆ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป