ปรากฎผล : 149 รายการ
•1 : โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คลองท่าด่าน) รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   คลองท่าด่าน ต.หินตั้ง,กระเบา,บ้านพระ,คลองใหญ่ อ.เมือง,บ้านสร้าง,องครักษ์ จ.นครนายก
•2 : โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ วัดญาณสังวราราม รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.2
    วัดญาณสังวราราม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
•3 : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.2
   อ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
•4 : โครงการจัดทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ตามแนวพระราชดำริ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.2
   อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
•5 : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.2
   เขาหินซ้อน หมู่ที่ ๒ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
•6 : โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.2
   บ้านทุ่งโตนด ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
•7 : โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนไม้ผลผสมผสาน บ้านคลองน้ำเขียว (สวนของพ่อ) (ภายใต้โครงการที่ราบเชิงเขา) รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.2
   บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ ๑๕ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว
•8 : โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านหางว่าว หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
•9 : โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน จ.มุกดาหาร
•10 : โครงการลุ่มน้ำก่ำ รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   ลุ่มน้ำก่ำ จ.นครพนม
•11 : โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   ลุ่มน้ำทอน จ.อุดรธานี
•12 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ.เต่างอย จ.สกลนคร
•13 : โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   หมู่บ้านสันกำแพง ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
•14 : โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   หมู่ที่ ๘ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
•15 : โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านห้วยสะแพด ม.๙ ต.แม่สอบ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
•16 : โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.6
    ต.หมอกจำแป่,ปางหมู,ผาบ่อง,ห้วยผา,ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
•17 : โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ศูนย์โป่งแดง) รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำปาย (ศูนย์โป่งแดง) ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
•18 : โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ปางตอง ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
•19 : โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
•20 : โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.8
   ลุ่มน้ำเข็ก ต.สะเดาะพง,ต.ริมสีม่วง,ต.เขาค้อ,ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
•21 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.8
   ต้นน้ำน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
•22 : โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.8
    อ.ด่านซ้าย จ.เลย
•23 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.8
   แควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
•24 : โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.10
   เขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
•25 : โครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับ - กลัดหลวง รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.10
   หนองพลับ - กลัดหลวง จ.เพชรบุรี
•26 : โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.10
   ชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ต.หนองพลับ, ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.หัวหิน, อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
•27 : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.10
   ห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
•28 : โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.10
   ห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
•29 : โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.11
   ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
•30 : โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.12
    อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
•31 : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   พิกุลทอง จ.นราธิวาส
•32 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   หนองระหารจีน ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
•33 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สีบัวทอง รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   สีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
•34 : โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านหนองลาด ม.๑ รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
•35 : โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ต.สระจระเข้ รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.3
    ต.สระจระเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
•36 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกระเจา รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.3
   บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
•37 : โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
•38 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดอนม่วงพัฒนา รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
•39 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางน้อย
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
•40 : โครงการฟาร์มตัวอย่างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าไม้
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านป่าไม้ หมู่ที่ ๑๔ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
•41 : โครงการคนและชุมชนอยู่ร่วมกับน้ำ บ้านท่าโขง รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านท่าโขง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
•42 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ด้านการประมง บ้านโพนทา รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านโพนทา หมู่ที่ ๒ ต.กุดตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
•43 : โครงการแหล่งน้ำ ห้วยหินกอง ห้วยแคน รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   ห้วยหินกอง ห้วยแคน บ้านวังกะเบา , นาสีนวล หมู่ที่ ๔,๕,๖ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
•44 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านทางหลวง รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
•45 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านจันทน์ รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
•46 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านท่าแร่ (ดงปลาปาก) รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   บ้านท่าแร่ (ดงปลาปาก) ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
•47 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านคำตากล้า รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   บ้านคำตากล้า หมู่ที่ ๑ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
•48 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ หนองบัวสิม รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   หนองบัวสิม หมู่ที่ ๑ ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
•49 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแพด รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   บ้านแพด หมู่ที่ ๑ ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
•50 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ วัดเสนานฤมิตร รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   วัดเสนานฤมิตร หมู่ที่ ๒ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
•51 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านกำพี้
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
•52 : โครงการทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในลักษณะ "บ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ" รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ดอยคำ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
•53 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง บ้านห้วยจะค่าน รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
•54 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ บ้านอูตูมเหนือ อ.อมก๋อย รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านอูตูมเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
•55 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านผายอง หมู่ที่ ๙ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
•56 : โครงการพัฒนาที่ดิน อ.แม่แจ่ม รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
    อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
•57 : โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ดอยฟ้าห่มปก ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
•58 : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล ตามพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ดอยแบแล อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่
•59 : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยง รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ห้วยแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
•60 : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ดอยม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
•61 : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านเสาแดง
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านเสาแดง หมู่ที่ ๗ ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
•62 : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ห้วยเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
•63 : โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
•64 : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านกองป๋อเหนือ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านกองป๋อเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
•65 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านดงเย็น
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
•66 : โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
    จ.เชียงใหม่
•67 : โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ บ้านแม่ปางใหญ่ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านแม่ปางใหญ่ ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
•68 : โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ขุนยวม รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้าน พะยอย,กะโน,หัวฮะ,แม่สุริน ตำบลแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
•69 : โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนเดื่อ - บ้านแม่ส่วยอู รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
    บ้านขุนเดื่อ - บ้านแม่ส่วยอู จ.แม่ฮ่องสอน
•70 : โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านปางคอง ต.นาปู่ป้อม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
•71 : โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านดอยผักกูด ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
•72 : โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านอาโจ้ หมู่ที่ ๓ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
•73 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิงน้อย รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำแม่ปิงน้อย ต.หินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
•74 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำแม่หาด รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำแม่หาด บ้านสบหาด หมู่ ๑๔ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
•75 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำของ บ้านปางบอน
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำของ บ้านปางบอน หมู่ ๒ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
•76 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำสะงา
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำสะงา ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
•77 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำปาย
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำปาย บ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
•78 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด -ห้วยหมากลาง
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำแม่สะมาด -ห้วยหมากลาง หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
•79 : โครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   ภูพยัคฆ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
•80 : โครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูง บ้านสบขุน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   บ้านสบขุน ต.ป่าผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
•81 : โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกอก - บ้านจูน
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   บ้านกอก - บ้านจูน หมู่ที่ ๑๑ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
•82 : โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
•83 : โครงการพระราชดำริ บ้านธารทอง
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   บ้านธารทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
•84 : โครงการสถานีทดลองเกษตรพื้นที่สูง ดอยบ่อ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
•85 : โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางขอน
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   บ้านปางขอน ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย
•86 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อ.เทิง,เวียงแก่น,ขุนตาล จ.เชียงราย
•87 : โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข - บ้านขุนกำลัง
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   บ้านสันติสุข - บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
•88 : โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองห้า
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
•89 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำขุนน่าน
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   ลุ่มน้ำขุนน่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
•90 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำคำ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   ลุ่มน้ำคำ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
•91 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำภาค
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.8
   ลุ่มน้ำภาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
•92 : โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำลี บ้านน้ำลี
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.8
   ลุ่มน้ำลี หมู่ ๖ บ้านน้ำลี หมู่ ๘ บ้านต๊ะ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
•93 : โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโค๊ะ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.9
   บ้านมะโอโค๊ะ หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
•94 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าคา
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.9
   บ้านป่าคา หมู่ที่ ๘ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
•95 : โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านบ่อหวี
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.10
   บ้านบ่อหวี หมู่ที่ ๔ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
•96 : โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.10
    จ.ราชบุรี
•97 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.ปะนาเระ
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
    อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
•98 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านลุตง
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านลุตง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
•99 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดอนนา
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านดอนนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
•100 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านเคียน
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านเคียน ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
•101 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านสีปาย
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านสีปาย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
•102 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านทุ่งแป้น
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านทุ่งแป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
•103 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกหมัก
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านโคกหมัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
•104 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยาบี
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
•105 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
    อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
•106 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านควนหรัน
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านควนหรัน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
•107 : โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะบูโงะ
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านจาเราะบูโงะ หมู่ที่ ๒ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
•108 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านอูเปาะ และ บ้านจำปูน
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านอูเปาะ ม.๔ ต.วงพญา และ บ้านจำปูน ม.๖ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
•109 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
•110 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.บางแก้ว
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
    อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
•111 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบาลูกากาปัส
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านบาลูกากาปัส หมู่ที่ ๑ ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
•112 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกโก
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
    บ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
•113 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านรอตันบาตู อ.เมือง จ.นราธิวาส
•114 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ.รือเสาะ
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
    อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
•115 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านตอหลัง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
•116 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านป่าไผ่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
•117 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาฆาบือซา
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านบาฆาบือซา อ.เมือง จ.นราธิวาส
•118 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านโคกไร่ใหญ่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
•119 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกราะ
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   บ้านเจาะเกราะ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
•120 : โครงการสวนพฤษศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.12
   จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส
•121 : โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   หนองอึ่ง จ.ยโสธร
•122 : "เกษตรวิชญา" โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร บ้านกองแหะ รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
•123 : โครงการ ๑ ไร่แก้จนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
หน่วยงาน : สพข.10
    จ.ราชบุรี
•124 : โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
•125 : โครงการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการทำนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเด่นใหญ่
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   บ้านเด่นใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
•126 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเนินขาม
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   บ้านเนินขาม หมู่ที่ ๖ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
•127 : โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองยาง
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
•128 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.นาโพธิ์
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.3
    อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
•129 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากช่อง
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.3
    อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
•130 : โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ และโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านป่าก่อ และบ้านห้วยฆ้อง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
•131 : โครงการพัฒนาการเกษตรและโภชนาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อ.หนองสองห้อง
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.5
    อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
•132 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.5
    จ.ขอนแก่น
•133 : โครงการจัดและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านโนนสุพรรณ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านโนนสุพรรณ จ.เชียงใหม่
•134 : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเหมือดแอ่
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.5
   บ้านเหมือดแอ่ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
•135 : โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำแม่ลอบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
•136 : โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   ลุ่มน้ำแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
•137 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ บ้านจอลือใต้ รายละเอียด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านจอลือใต้ หมู่ที่ ๔ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
•138 : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.6
   บ้านดอยก้อม ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
•139 : โครงการภูฟ้าพัฒนา/บ่อเกลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ รายละเอียด
ประเภท โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.7
    อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
•140 : โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.7
   อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ จ.พะเยา
•141 : โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร บ้านสะพานยาว รายละเอียด
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.8
   บ้านสะพานยาว หมู่ที่ ๑๑ ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
•142 : โครงการพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.9
    จ.สุโขทัย
•143 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ไทรโยค
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.10
    อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
•144 : โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.10
    จ.เพชรบุรี
•145 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.11
    จ.สุราษฎร์ธานี
•146 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ ต.สลุย,สองพี่น้อง
ประเภท โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.11
    ต.สลุย, ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
•147 : โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านทุ่งรัก
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.11
   บ้านทุ่งรัก หมู่ที่ ๖ ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
•148 : โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา "พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูก ปาล์มน้ำมัน" บ้านครุรอด
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน : สพข.11
   บ้านครุรอด หมู่ที่ ๕ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
•149 : โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๖ บ้านนาจะเรีย
ประเภท โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
พระราชดำริ ของ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธุ์ จ.ศรีสะเกษ