โครงการฟาร์มตัวอย่าง สีบัวทอง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมา
           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการที่จังหวัดอ่างทองได้ประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เกิดความเสียหาย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน ให้จังหวัด จัดทำโครงการ สร้างศาลา อเนกประสงค์ และฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ เป็นที่รองรับ ราษฎร ที่ได้รับ ผลกระทบ จากอุทกภัย และไร้ที่อยู่อาศัย ได้พักอาศัย ขณะน้ำท่วม รวมทั้งให้มีการ จัดทำฟาร์มตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการเกษตร และจัดหาอาหาร ให้กับราษฎร ที่ประสบภัยขณะเดือดร้อน โดยจังหวัด ได้ดำเนินการ ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ ณ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง ในพื้นที่ ๗๕ ไร่ และจัดทำฟาร์มตัวอย่างที่หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง ในเนื้อที่ ๓๖ ไร่ และด้วยทรงห่วงใย รวมทั้ง เป็นการติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ และทรงมี พระราชกระแสรับสั่ง ให้จังหวัดพิจารณา หาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการ ฟาร์มตัวอย่าง ในภาคกลาง อีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าเดิม
           วันที่ 9 สิงหาคม 2551 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรง ประกอบพิธีแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

พระราชดำริเกี่ยวกับโครงการ
           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี พระราชดำริ ให้จัดหาที่ดิน ที่ว่างเปล่า ทำฟาร์ม ตัวอย่าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้มีงานทำและมีรายได้ ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ ด้านการผลิตพืช ปลอดภัยจากสารพิษ และให้เป็นแหล่ง ผลิตอาหาร หรือธนาคาร อาหารชุมชน สำหรับผลิตอาหาร ที่ปลอดภัย หรือ Food Bank

สถานที่ดำเนินการ
           บ้านยางกลาง หมู่ที่๓ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง พื้นที่ดำเนินการ ๑.๐๐๕-๒-๖๘ ไร่
วัตถุประสงค์
           1) เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานของราษฎร โดยให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและยังไม่สามารถกลับไป ประกอบอาชีพในที่ดินของตน เนื่องจากน้ำท่วมขัง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ตำบลสีบัวทอง และบริเวณ ใกล้เคียงได้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างให้มีงานทำ มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
           2) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนของราษฎรให้สามารถ ดำเนินการได้ผลผลิตจำนวนมากอย่างถูกหลักวิชาการและปลอดภัยต่อสุขภาพ
           3) เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สำหรับผลิตอาหารปลอดภัยต่อ สุขภาพ ราคาถูก หาซื้อได้ในท้องถิ่น ตลอดจน ขยายผล ไปสู่การค้า และประชาชน ในพื้นที่ทั่วไปโดยไม่เน้นผลกำไร
           4) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ " ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริของภาคกลาง " ทั้งนี้ พื้นที่ตำบลสีบัวทอง เป็นที่ราชพัสดุ มีพื้นที่จำนวนมาก ทำเลเหมาะสม และคุณสมบัติ ของดิน มีศักยภาพ เหมาะกับ การทำ การเกษตร
           5) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดอ่างทอง

***รายละเอียดเพิ่มเติม***