พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าตรวจเตรียมพร้อมในส่วนของการลงทะเบียนผู้ร่วมงานและต้อนรับแขก วีไอพี วันดินโลก ปี 2561 “น้อมนาศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” World Soil Day 2018 “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคดิ ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” วันที่ 5 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป