วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ติดตาม นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และคณะทำงานวันดินโลก ร่วมตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม นี้ ทั้งในด้านจัดเตรียมสถานที่จัดงาน พิธีเปิดมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 พิธีประกาศรางวัล "วันดินโลก World Siol Day Award" การต้อนรับแขก VIP การจัดทีมมัคคุเทศก์ การจัดการเสวนาต่างๆ การจัดนิทรรศการวันดินโลก "น้อมนําศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" นิทรรศการมีชีวิต "ดิน น้ำ ป่า ตน" นิทรรศการจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การจัดแสดงเรือขุด ลำแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 (โดยกรมชลประทาน) การโชว์เครื่องบินเกษตร (โดยกรมฝนหลวง) พร้อมเตรียมการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป