วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน เป็นคณะทำงานด้านออกบัตรเชิญ ต้อนรับ และรับรองผู้เข้าเฝ้าฯ โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป