ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 กรุงเทพฯ


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ รักษาราชการเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานวันดินโลก ปี 2561 ครั้งที่ 5/2561 เป็นการประชุมติดตามงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดงานมหกรรมวันดินโลก โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป