วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


           นายไชยวัฒน์ เวสารัชตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การดำเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ที่เกิดจากดินถล่ม

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป