วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


           นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พร้อมนายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดพื้นที่จัดนิทรรศการและดูสถานที่จัดงานมหกรรมวันดินโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมี นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานการหารือ และนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร ตำรวจ ตัวแทนภาคประชาชน ลงพื้นที่จัดงาน เพื่อวางแผนการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวันดินโลก ทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุม "คณะทำงานการจัดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ งานมหกรรมวันดินโลก 2561" เพื่อสรุปแนวทาง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะจากการหารือร่วมกับนายธีระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาปรับแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายใน อาทิ การจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดพื้นที่เสวนา การจัดพื้นที่ประกวดวาดภาพระบายสี ที่ควรเน้นการจัดในพื้นที่ภายนอกอาคาร เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้เกิดความคิด มุมมองการนำเสนอผลงานที่ตรงจุด และประชาชนที่เข้ามาชมงาน ได้สัมผัสบรรยากาศการเสวนา เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินได้เร่งดำเนินการจัดงานวันมหกรรมวันดินโลกได้อย่างยิ่งใหญ่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป