วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ


           สำนักงานเลขานุการกรม โดย นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ พร้อมด้วย นายวิเชียร อำภามณี นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวนันทวรรณ หม่นมั่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี กับ กรมทางหลวงชนบท เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 16 ปี 9 ตุลาคม 2561 พร้อมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ฯ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป